جالبز/ گروهی که زیر خط فهم هستند باعث ایجاد جامعه زیر خط فقر شده است.

مشکل اصلی کشور نافهمی مدیران اقتصادی است و این فقر فهمی به روان جامعه آسیب می‌زند.