انتخاب/ پروتکل الحاقی چیست، چه نقشی در برجام دارد و با توقف اجرای آن، چه خواهد شد؟