توضیحات حمید استیلی درباره لغو بازی ایران با کانادا.