دیوان عالی آمریکا با حکمی تاریخی به حمایت ۵۰ ساله این دیوان از دادن حق سقط جنین به زنان پایان داد و به این ترتیب هر ایالت درباره دادن حق سقط جنین به زنان یا ممنوعیت آن تصمیم خواهد گرفت. این حکم به تعمیق شکاف های موجود در جامعه آمریکا میان لیبرال ها و محافظه کاران خواهد انجامید. گزارشی در این باره را با ترجمه جالبز تماشا کنید.