جالبز/ در میانه اوج گیری تعداد مبتلایان به کرونا در آلمان، جمعی انبوه از مخالفان قرنطینه و انکار کنندگان کرونا بدون زدن ماسک و فاصله گیری فیزیکی در برلین پایتخت این کشور تظاهرات کردند و نسبت به برقراری قانون قرنطینه اعتراض کردند. گزارشی را در این مورد با ترجمه جالبز تماشا کنید.