ازدواج و جشن عروسی در میان ترکمن‌ها آداب و رسوم ویژه‌ای دارد که برخی از این آداب از گذشته‌های دور همچنان حفظ شده است. در آداب مردم ترکمن جهیزیه شرط نیست و بسته به میل پدر و مادر است. خرج عروسی و مهمانی هم تماماً به عهده آن طایفه است.