اولین تصویر از انفجار در نماز جمعه کابل را ببینید.