معنی اسم برشید به عنوان یک اسم خاص دخترانه، (به مجاز) “زیبا چون آفتاب” ذکر شده است. برشید مرکب از “بر” به معنی قد و بالا و “شید” به معنی خورشید است.