روزنامه نگاری اسرائیلی یکی از جنایات جنگی ارتش این رژیم در جنگ ۱۹۶۷ را افشا کرد. در جریان این جنگ در فلسطین اشغالی، ارتش اسرائیل با ارتکاب جنایتی جنگی ۲۰ سرباز مصری را در حالی که زنده بوده اند سوزانده و سپس در قبری دسته جمعی دفن کرده است. گزارشی در این باره را با ترجمه جالبز تماشا کنید.