جالبز/  افسانه بایگان: همیشه سعی کردم ارتباط خودم را با تلویزیون حفظ کنم|  بعداز سربداران به مدت دوسال به دلیل افسردگی هیچ کاری را قبول نکردم| مدتها دچار ممنوع الکاری شدم| بارها صریح به من گفتند سوپر استار نمی خواهیم | اگر عشق به سینما نبود، شاید مهاجرت می کردم| ما جاودانگی و جادوی سینما را از دست داده ایم  

از صفحه شهر نیوز