انتخاب/  ۱۷ روز تا انتخابات سوم نوامبر؛ از تهدید به ترک آمریکا تا ادعا در مورد ایران.