یه رز خشکلی شد که نگو  فقط با پیچوندن دوتا ربان دور هم و کوک زدن، درستش کردم

من برای این گل، از ربان ساتن و حریر ۴ سانتی استفاده کردم برای اون رز کوچیک ربان ۲ سانتی .. می خوام به یه تسبیح وصلش کنم 
ویدئو از sewing_mahor