جالبز/ آخرین اقدامات انجام شده در محل انفجار بیروت را مشاهده کنید.